Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2018

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Senast 17 augusti
Svenska Försäkringsföreningen


Forte - Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

Medel utlyses för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Senast den 22 augusti
Forte


Forte - Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018

Utlysningen avser fem olika bidragsformer: gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, konferensbidrag, nätverksbidrag samt tidskriftsbidrag. Senast 22 augusti
Forte


Spädbarnsfonden

Medel för stöd till forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning. Senast 31 augusti
Spädbarnsfonden


Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generella kungörelser för samhällsvetenskaper, medicinska vetenskaper samt humaniora
 • Stiftelsen Torsten Amundsons fond - studier över homosexualiteten.
 • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond - vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige.
 • Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden - forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet, eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt.
 • Adelskölds medalj- och stipendiefond - Stipendier kan beviljas till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen.

Senast den 31 augusti

KVA


The Matsumae International Foundation

Fellowship Announcement. Applicants of non-Japanese nationality; a Doctorate degree; must be 49 years old or under; not have been in Japan previously; have firm positions and professions in their home nations; etc. Deadline August 31 
The Matsumae International Foundation


Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2018.
Torsten Söderbergs Stiftelse


Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen. Senast 1 september
Radiumhemmets forskningsfonder


Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Senast 1 september
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning


Capios Forskningsstiftelse

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar. Senast 3 september
UtlysningCapios Forskningsstiftelse


Stiftelsen för Strategisk Forskning

Sök Strategisk mobilitet 2018! Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor kan söka. Senast 6 september 
SSF


EU:s hälsoprogram

Projektbidrag under ämnet "Genomförande av bästa praxis för att främja hälsa, förebygga icke-smittsamma sjukdomar och minska ojämlikheten i hälsan ". Myndigheter och organ inom offentlig sektor, särskilt forsknings- och hälsoinstitutioner, universitet, högre utbildningsanstalter, samt icke-statliga organisationer kan beviljas bidrag. Senast 13 september
Folkhälsomyndigheten


Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet. Senast 13 september
Stiftelsen Promobilia


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställer medel till förfogande för främst yngre forskares resor. Till yngre forskare kan i detta sammanhang räknas dels sådana universitetslärare/-forskare, som bedriver forskning i eller vid sidan av universitetstjänst, vilket kan betraktas som rekryteringstjänst till senior befattning (t.ex. professur, högskolelektor och motsvarande) dels doktorander som arbetar på sin avhandling. Senast den 13 september

Knut och Alice Wallenberg stiftelse


Sverige-Amerika Stiftelsen - Kontantstipendier

Stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Obs! Ansökningsavgift=300 SEK. Senast 14 september
Sverige-Amerika Stiftelsen


Åke Wibergs Stiftelse

 • Anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Ansökan senasst 15 september

Åke Wibergs Stiftelse


Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor med svenskt medborgarskap samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin.  Senast 15 september
Magnus Bergvalls Stiftelse
 


Letterstedtska föreningen

I. Anslag utdelas i första hand till följande ändamål:

 • Anordnande av nordiska konferenser och seminarier.
 • Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer.
 • Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.
 • Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse.
 • Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning.
 • 2018 har 100 år förflutit sedan Island uppnådde självstyrelse. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.
   

II. Under 2018 står 250.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land. 
Senast 15 september.
Letterstedtska föreningen


The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine 2019. The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Deadline September 15
Announcement


Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2019: projektbidrag/ lönemedel till nydisputerade / bidrag till organisation, samverkan och nätverkande / projektbidrag i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) med inriktning mot RF:s Strategi 2025. Total summa att fördela inför 2019 är cirka 21 miljoner kronor. Senast den 17 september
Centrum för idrottsforskning


Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Senast 20 september
Jerringfonden


L’Oréal Unesco For Women in Science-priset i Sverige 2019

Priset delas ut för att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Ansökningsperiod: 19 juni - 26 sept 2018.
Sveriges unga akademi


Cancer- och Allergifonden

Forskningsanslag - miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Behöriga att söka är forskare anställda eller anknutna till svenska universitet eller högskolor. Anslag är värda upp till SEK 500,000 och omfattar ett år. Ansökningsperiod: 6 aug - 28 sept 
Cancer- och Allergifonden


Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship. Deadline September 30.
Utlysning


HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation. Senast 1 oktober
Hörselskadades Riksförbund


Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder. Senast 1 oktober
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond


Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD|MD within the past 10 years may apply. Deadline October 1
Sartorius


Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Ansökningsperiod: 15 aug - 1 okt.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne


Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. Det finns tre typer av stipendier du kan söka: forskningsprojekt, reseanslag eller dokumentation. Senast 1 oktober
Folke Bernadotte Stiftelsen


Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Resestipendier

Senast 1 oktober
Wenner-Gren stiftelserna


Alfred Österlunds stiftelse

Understöd till medicinsk forskning inom områdena reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi och mikrobiologi. Ansökan senast 15 oktober
Alfred Österlunds stiftelse


Stiftelsen Samariten

Stiftelsen delar årligen ut anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader. Ansökningstid:10 sept - 15 okt 2018.
Utlysning Stiftelsen Samariten


Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsstipendier för gästforskare 

Syftet med stipendierna är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader. Senast den 15 oktober
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond


Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsens ändamål att dels främja: Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

I första hand ska klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Ansökning senast 1 december
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 17 augusti)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-08-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?