Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella disputationer


Vi har följande disputationer på gång - hösten 2018

OBS: Klicka på länkarna för att komma till mer information om varje avhandling

Fredagen 21 september - Zsuzsa Ingulf Bartik - Genetic Studies of Familial Vesicoureteral Reflux

Tisdag 25 september - Vijay Kuna Kumar - Potential Therapeutic Applications of Novel Bioengineered Tissues and Organs Using Methods of Decellularization and Recellularization

Fredagen 5 oktober - Oscar Jalnefjord - Intravoxel incoherent motion modeling - Optimization of acquisition, analysis and tumor tissue characterization


Zsuzsa Ingulf Bartik - Genetic Studies of Familial Vesicoureteral Reflux

Datum:2018-09-21
Tid: 09:00-11:30
Plats: Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
Huvudhandledare: Ulla Sillén
Bihandledare: Agneta Nordenskjöld, Sofia Sjöström, Tommy Martinsson och Susanne Fransson
Opponent: Christian Radmayr, The Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Österrike
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Maria Herthelius och Niklas Darin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik. Länk till avhandlingen kommer publiceras här på fredag i samband med spikningen och en sammanfattning finns nedan.

Klar ärftlighet vid VUR- en medfödd urinvägsmissbildning hos nyfödda
Vesikoureteral reflux (VUR) är en medfödd missbildning i urinvägarna som innebär backflöde av urin från blåsan tillbaka till njuren. Reflux förekommer hos 1–2 procent av alla barn som föds och finns i olika svårighetsgrad. Barn med VUR har en ökad risk för att få urinvägsinfektioner med risk för ärr på den drabbade njuren. Vissa barn har njurskador redan vid födelsen, hos en del barn försvinner refluxen spontant, men hos andra finns den kvar och kan ge upphov till förvärrade njurskador genom upprepade urinvägsinfektioner.Det finns en klar ärftlighet och risken att drabbas är 30–50 procent för syskon till barn med VUR och för avkommor är risken så hög som 66 procent.

- Trots det tydliga nedärvningsmönstret är den genetiska bakgrunden till reflux inte kartlagd, genetiska faktorerna är kända i endast en bråkdel av fallen. Syftet med avhandling var att allmänt undersöka ärftligheten vid VUR i ett epidemiologiskt reflux material från Västsverige och att undersöka vilka gener som orsakar VUR vid familjär reflux, säger Zsuzsa Ingulf Bartik, forskare och barnkirurg vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

Hon brinner för är att rätta till medfödda missbildningar hos nyfödda, och eftersom en del av missbildningarna nedärvs i familjer har detta även skapat ett intresse kring genetik.

Ingen enkel genetik, ingen ”refluxgen”
Fosterutvecklingen av njurar och urinvägar är en delikat process och man har i djurmodeller på möss sett att fel på vissa gener kan ge både reflux och njurskada samtidigt. Men olika studier har hittills kommit fram till olika resultat.

- Min forskning går ut på att hitta förklaringen till varför refluxmissbildningen uppstår genom att genetiskt studera familjer där det finns flera individer med sjukdomen. Vi har använt flera olika metoder för att besvara frågeställningen. Vi har dessutom studerat om den formen av reflux som går i arv familjen kan vara svårare än den som sporadiskt dyker upp hos ett barn utan andra släktingar med reflux, men har inte funnit några skillnader i sjukdomsbilden.

När hon började med forskningsprojekt var hennes förhoppning att hitta "refluxgenen" som orsakar sjukdomen. Detta för att bland annat snabbare kunna ställa diagnos och även minska antalet jobbiga undersökningar för det lilla barnet. Genanalys skulle även kunna användas för att undersöka syskon till barn med bekräftad reflux för att se om de också har sjukdomen.

Nya fynd ökar förståelsen
- Jag vet nu att det inte handlar om en gen utan om hundratals gener. Att missbildningen orsakas av en blandning av genetiska faktorer, miljö och andra nedärvningsbara förändringar i arvsmassan som inte innebär förändringar i DNA-sekvensen (epigenetik). Med våra resultat har vi förhoppningsvis lagt några pusselbitar. Vi har hittat förändringar i någon gen som inte tidigare undersöktes i detta sammanhang och vi har uteslutit andra genvarianter som man tidigare trodde vara viktiga.

Flera forskarteam har arbetat parallellt med stora material och internationella samarbeten, för att lösa gåtan men man har bara kommit en bit på vägen.

- Jag tycker det är fascinerande och intressant att se hur snabbt genetiska metoder utvecklas och att som kliniker försöka hänga med i utvecklingen. Detta eftersom genetiska faktorer finns hos flertalet av de sjukdomar som vi behandlar, säger Zsuzsa Ingulf Bartik.
 


Vijay Kuna Kumar - Potential Therapeutic Applications of Novel Bioengineered Tissues and Organs Using Methods of Decellularization and Recellularization

Datum: 2018-09-25
Tid: 13:00-15:30
Plats: Medicinaregatan 11, Hörsal Åke Göransson
Huvudhandledare: Suchitra Holgersson
Bihandledare: Jukka Lausmaa, Joakim Hakansson, Peter Enoksson
Opponent: David Tosh, Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Storbritannien
Betygsnämnd: Ali Harandi, Julie Gold och Anders Lindahl

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi. Länk till avhandlingen kommer finnas här, en kort sammanfattning kan läsas nedan.

Ny vävnadsteknik ger nya organ
Transplantation av individanpassade organ eller vävnader som utvecklats via den ny vävnadsteknik Tissue-engineering (TE), kan komma att gynna patienter inom flera olika sjukdomsgrupper. Denna avhandling utgår ifrån den nya vävnadstekniken och fokuserar på att utveckla decellulariserings- och recellulariseringsstrategier* för enkel vävnad (ven (blodkärl) från människa), komplex vävnad (hud från gris) och intakta organ (bukspottskörtel och njure från gris).

- Genom att använda de nya metoderna för decellularisering och recellularisering kan vi utveckla strategier för att skapa personliga vävnader och organ som kan hjälpa patienter med sjukdomar eller organsvikt, säger Vijay Kuna Kumar, forskare med molekylärbiologisk- och bioteknologisk bakgrund, som i dag jobbar med forskning på Sahlgrenska Science Park.

I framtiden kommer patienter som transplanteras med vävnader och organ med ursprung i egna stamceller inte behöva livslång behandling med immunosuppression, så som det är vid organdonation mellan individer. Detta kommer innebära en bättre livskvalitet för dessa patientgrupper.

- Vi har under arbetets gång kunnat fastställa protokoll för decellularisering av mänskliga vener, samt hud, bukspottkörtel och njure från gris. Vi tror att TE- blodkärl och - hud kan gynna patienter med kärlsjukdomar eller brännskador i framtiden. Recellulariseringen av stödjevävnad från bukspottkörtel och njure med stamceller från mänskliga foster visar också potentialen för fosterceller för ytterligare studier samt för fortsatt recellularisering av fullständiga organ.

Något som överraskade honom var att ny vävnadsteknisk hudgel på ett svårläkt sår, förbättrade sårläkning och regenerering avsevärt i en djurmodell.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att decellularisering och recellularisering kan ha en viktig framtida betydelse för regenerationsbiologi och slutligen för organtransplantation.

* Decellularisering- är en metod där cellerna i ett organ/vävnad tas bort och ”tvättas” så att bara stödjevävnad och blodkärl kvarstår. Detta bildar ett tredimensionellt nätverk, ett ”skelett” eller en plattform av stödjevävnad som man sedan kan så patientens egna stamceller på så att dessa börjar växa till sig, så kallad recellularisering. Celler som byggs upp på detta sätt, och sedan transplanteras, blir som kroppsegna och stöts inte bort efter att det opererats in.
 


Oscar Jalnefjord - Intravoxel incoherent motion modeling - Optimization of acquisition, analysis and tumor tissue characterization

Datum: 2018-10-05
Tid: 09:00-11:30
Plats: Hörsal Arvid Carlsson, campus Medicinareberget
Huvudhandledare: Maria Ljungberg
Bihandledare: Göran Starck
Opponent: Ronnie Wirestam, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Ann Brinkmalm Westman, Joel Kullberg och Pål Erik Goa

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik. Länk till avhandlingen kommer finnas här, kort sammanfattning se nedan:

Genom sin förmåga att avbilda mjukdelar i kroppen spelar magnetkameran (MR) en mycket viktig roll inom medicinsk diagnostik. Unikt med MR är också det stora antalet vävnadsegenskaper som kan avbildas.

- Vi kan idag bland annat skapa MR-bilder där pixelvärdet är kopplat till omfattningen av mikroskopisk rörelse av vattenmolekyler i en vävnad, och i kroppen finns två viktiga typer av sådan rörelse: diffusion och mikrocirkulation eller perfusion*, berättar Oscar Jalnefjord, sjukhusfysiker på enheten Diagnostisk strålningsfysik, en del av verksamheten Medicinsk fysik och teknik på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hans arbete är fokuserat på MR och hans kliniska roll handlar till stor del om utbildning och utveckling inom detta fält, specifikt inom diffusionsavbildning och MR-spektroskopi. Den 5 oktober lägger han nu fram sin avhandling.

Vattenmolekylernas rörelse avslöjar vävnaders egenskaper och livsförhållande
- Forskningen kretsar kring en metod som gör det möjligt att avbilda mikroskopisk vattenrörelse med MR. Med hjälp av en specifik analysmetod kallad IVIM - intravoxel incoherent motion, kan man från MR-bilderna få information om diffusion och perfusion i vävnaden. Diffusionsegenskaperna speglar exempelvis celltätheten, medan perfusionen anger hur mycket blod, och därmed syre och näringsämnen, som levereras till en vävnad.

Hans forskning går ut på att förbättra bildtagning och analys för IVIM, särskilt för karakterisering av tumörer.

- För en enkel variant på avbildning, lämpad för vården, togs en metod fram för automatisk förbättring av bildtagningen. Olika analysmetoder jämfördes också för att se vilken metod som gav de stabilaste resultaten.

För en något mer tidskrävande variant på avbildning, mer lämpad för forskning, jämfördes analysmetoder som utnyttjar olika antaganden och som kan ge mer robusta resultat. En av de studerade analysmetoderna användes sedan ihop med en nyutvecklad metod för att identifiera olika regioner i tumörer med olika vävnadsegenskaper.

Perfusionsavbildning utan kontrastmedel
- IVIM möjliggör perfusionsavbildning utan kontrastmedel, vilket kan vara viktigt i vissa patientgrupper eller vid längre uppföljningar. Resultaten i avhandlingen kan fungera som stöd för att få en mer stabil och säker bildtagning.

* Fakta om mikroskopisk vattenrörelse i vävnad
Diffusion är slumpmässig rörelse hos vattenmolekyler som beror på deras rörelseenergi. I vävnad hindras denna rörelse av bland annat cellmembran och andra mikroskopiska strukturer. Genom att kunna mäta storleken på diffusionsrörelsen är det därför möjligt att få information om vävnadens mikrostruktur. Exempelvis kan det ge information om celltäthet och membrangenomtränglighet.

Mikrocirkulation eller perfusion, blodflödet genom de minsta blodkärlen (kapillärerna), är mycket viktigt för en vävnad eftersom det är genom den processen som syre och näringsämnen överlämnas till vävnaden. Eftersom syre och näringsämnen är nödvändiga för att en vävnad ska fungera kan mätning av mikrocirkulation ge information om hur en vävnad mår.


Hanna Lotzke - Person-centred prehabilitation program to improve functioning in patients with severe low back pain planned for lumbar fusion surgery
Datum: 2018-11-16
Tid: 13:00 - 15:30
Plats: meddelas senare
Opponent: Gunilla Brodda Jansen, inst för kliniska vetenskaper, Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Monika Fagevik Olsén, Hans Tropp och Gunilla Kjellby-Wendt
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

Anton Holmgren -Human growth in height - with focus on secular changes and pubertal growth

Datum: 2018-11-23
Tid: kl 13:00
Opponent: Anders Juul, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark
Betygsnämnd: Olov Ekwall, Maria Elving och Max Petzold

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik

Anna-Karin Elf - Targeted radiotherapy in metastatic neuroendocrine tumors - experimental and clinical studies
Datum: 2018-11-23
Tid: kl 13:00
Opponent: Per Hellman,inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Johan Mölne, Inga-Lena Nilsson och Per Larsson

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi

Lukas Lannemyr - Cardiopulmonary bypass and the kidney - studies on patients undergoing cardiac surgery
Datum: 2018-11-30
Tid: 09:00
Opponent: Henrik Bjursten inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Kai Knudsen, Anders Öwall och Jenny Nyström

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Stefanos Farfaras -Shoulder impingement; Evaluation of the clinical outcome, radiographic findings, histology, ultrastructure and biochemistry

Datum: 2018-12-07
Tid: 09:00
Opponent: Hans Rahme, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Inger Gjertsson, Lars Adolfsson och Anna Nilsdotter
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi

Per Erik Persson - Lung and chest wall properties during mechanical ventilation
Datum: 2018-12-07
Tid: 09:00
Opponent: Sten Walther, inst för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping
Betygsnämnd: John-Olov Jansson, Johan Pettersson och Helén Seeman-Lodding
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Magdalena Zaborowska - On the pathogenesis of infections associated with percutaneous orthopaedic implants

Datum: 2018-12-14
Tid: kl 13:00
Opponent: Artur Schmidtchen, inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Ingegerd Adlerberth, Anna Stefánsdóttir och Tomas Albrektsson

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap


Texter: Susanne Lj Westergren webbredaktör

Illustration: Pontus Art Production

Information om kommande disputationer

Vill du få liknande information om kommande disputationer anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mail till katarina.olinder@gu.se

Furqan Ali Shah får pris för årets avhandling vid vår institutionen

UTMÄRKELSE: Hans avhandling “Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface”, blir årets avhandling från vår institution 2017. Han disputerade 22 september, på avdelningen för biomaterialvetenskap.

Det är Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse som finansierar priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin”. De gör det utifrån rekommendationer från bedömningskommittén och dekan Agneta Holmäng. Dels utnämns en avhandling vid varje institution, dels årets avhandling vid Sahlgrenska akademin totalt sett. Läs om årets avhandling i Akademiliv och här kan du läsa en sammanfattning på engelska om Furqan Ali Shah's avhandling
Prisutdelning sker 24 maj vid en Akademitillställning för särskilt inbjudna.
Bild: Disputationen på avdelningen för biomaterialvetenskap. Furquan i mitten, på andra bilden.


Disputationer mm

Till kalendern

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?