Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella disputationer


Vi har följande disputationer på gång - Våren 2018

Fredag 18 maj

 1. Joakim Strömberg - On minimally invasive treatment of Dupuytren's contacture
 2. Jacob Gehrman - Health economic aspects of minimally invasive surgical techniques
 3. Maria Olsson - Adolescent and young adult cancer survivors - body image and sexual health


Fredag 25 maj

 1. Tobias Nilsson - Ex Vivo Lung Perfusion - experimental and clinical studies
 2. Ioannis Karikis -Clinical and radiographic evaluation after ACL reconstruction with the emphasis on surgical technique and time of reconstruction
 3. Johanna Hansson Wennerblom - Surgical methods in treating pancreatic tumours
   

Torsdag 31 maj

 1. Helena Hognert - Contraception and unplanned pregnancies
 2. Marie Andersson - Hypospadias surgery - long-term outcome focusing on adolescence
   

Mer om disputationerna se nedan


Joakim Strömberg - On minimally invasive treatment of Dupuytren's contacture

Datum: 2018-05-18
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: R-husets aula, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 33
Opponent: David Warwick, Wessex Nuffield Hospital, Southampton
Storbritannien
Betygsnämnd: Karin Sundfeldt, Leif Hove och Kristian Samuelsson
Huvudhandledare: Jan Fridén
Bihandledare: Ylva Aurell

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi. Länk till avhandlingen

Vikingasjukan går att behandla även utan operation
Dupuytrens kontraktur är ett tillstånd som kännetecknas av att en nybildad bindvävssträng bildas på fingrets insida som successivt hindrar fingret från att sträckas ut helt, vilket leder till krokiga fingrar. Tillståndet är ärftligt och vanligt i Sverige där cirka 10 procent män och 2 procent kvinnor har det. Sjukdomen kallas också för ”vikingasjukan” eftersom det är vanligast i de nordiska länderna. Oftast drabbas lill- och ringfingrar, men alla fingrar och tummen kan drabbas.

- Fram tills för några år sedan var en operation den enda behandlingen, men nu finns två nya metoder som delar strängen så att fingret kan rätas ut. Den ena metoden, nålfasciotomi, skär av strängen med en liten nål och den andra använder ett läkemedel som delar strängen, detta kallas kollagenasbehandling, säger Joakim Strömberg.

Hälsoekonomiskt perspektiv förordar en av två likvärdiga metoder
Båda metoderna upplevs som betydligt enklare för patienterna än öppen kirurgi, men kollagenasbehandlingen med läkemedlet Xiapex® är cirka 40 gånger dyrare och kräver två besök till läkare istället för ett som vid nålfasciotomi.

I hans forskning har en randomiserad studie gjorts med sammanlagt 156 deltagare som sedan följdes upp under två år. Resultaten visar att patienter behandlade med läkemedlet har mer ont vid själva behandlingen än de som behandlades med nålmetoden. I övrigt fanns inga skillnader i något utfallsmått vare sig objektiva, eller patientrapporterade utfallsmått (PROM) eller patientens upplevelse av och tillfredställelse med vården (PREM).

- Min forskning har visat att båda metoderna är jämnvärdiga när det gäller resultat, och det är därför inte försvarbart, ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, att välja en 40 gånger dyrare metod som dessutom kräver två läkarbesök istället för ett. Västra Götalandsregionen är den enda region i Sverige som inte infört Xiapexbehandling, detta tack vare ett beslut av sektorsrådet i ortopedi 2012. I många länder i Europa och i övriga Sverige används dock redan detta läkemedel i stor utsträckning, säger han. Detta tycker han nu bör ifrågasättas med hänsyn till resultaten av hans forskning.

Det som förvånande honom mest under arbetets gång var att han har upptäckte att strängarna, efter att de delats, försvinner hos över 50 procent av patienterna oavsett vilken av de två metoderna som används. Det vill säga att en sträng som inte har någon spänning kvar då fingret rätats ut, verkar absorberas av kroppen hos vissa patienter. Detta är inte är beskrivet tidigare i någon forskningsstudie.

Lite mer fakta:
2017 tilldelades Joakim Strömberg International Dupuytren Award i kategorin ”Clinical Research", läs mer

Text Susanne Lj Westergren


Jacob Gehrman - Health economic aspects of minimally invasive surgical techniques

Datum: 2018-05-18
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Humlen, Servichuset, Östra sjukhuset, Diagnosvägen 11
Opponent: Martin Henriksson, Linköpings universitet, Linköping
Betygsnämnd: John Paoli, Olof Hallböök och Elisabeth Hansson Olofsson
Huvudhandledare: Eva Haglind
Bihandledare:
Eva Angenete och Ingela Björholt

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi. Länk till avhandlingen kommer snart

Jacob Gehrman är utbildad nationalekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. I dag jobbar han som hälsoekonom på Scandinavia Surgical Outcomes Research Group SSORG , avdelningen för Kirurgi, där han också gjort sin forskning och avhandling.

- Hälsoekonomisk utvärdering är ett av verktygen för att bistå beslutsfattare att fatta kloka och rationella beslut angående vilka nya behandlingar som skall införlivas i den kliniska vardagen. En hälsoekonomisk analys syftar till att sammanväga den extra kostnaden av en ny behandling med den extra nyttan den kan ge patienterna, säger Jacob Gehrman.

I avhandling har olika hälsoekonomiska utvärderingar av minimalinvasiv kirurgi och traditionell öppen kirurgi gjorts för tjock- och ändtarms samt prostatacancer och vid brusten tarmficka med varig bukhinneinflammation.

Mindre trauma och snabbare återhämtning vid titthålskirurgi
Minimalinvasiv kirurgi har vuxit fram som ett alternativ till traditionell öppen kirurgi. Tekniken innebär att man gör ett kirurgiskt ingrepp med hjälp av flera mindre snitt och för in ett laparoskop (titthålsinstrument) samt kirurgiska instrument. Patienten utsätts därigenom för ett mindre trauma samt får en snabbare återhämtning. Minimalinvasiv kirurgi kan också utföras med hjälp av en robot, vilket innebär att kirurgen sitter i en konsol och styr roboten samt instrumenten. Laparoskopisk- och robot-assisterad laparoskopisk kirurgi har visat sig ha i stort sett liknande fördelar för patienten.

- Eftersom de minimalinvasiva teknikerna och deras jämförelsealternativ visat sig ha i stort sett liknande resultat eller ibland även bättre resultat så har utvärderingarna bestått i att jämföra kostnaderna för såväl hälso- och sjukvården som samhället, där även kostnaderna för sjukskrivning ingått.

Kostnadseffektivt i jämförelse med traditionell kirurgi
Att börja använda sig av laparoskopi vid kolorektalcancer har gått förhållandevis sakta i Sverige, trots de fördelar som finns för patienten.

- De initialt högre kostnaderna för den laparoskopiska utrustningen och kirurgiska instrumenten kan vara en av anledningarna till detta. I avhandlingen visar vi för första gången, i en svensk studie, att minimalinvasiv kirurgi kan vara kostnadsbesparande i jämförelse med traditionell kirurgi vid tjock- och ändtarmscancer samt vid brusten tarmficka med varig bukhinneinflammation. Detta borde tillsammans med de kortsiktiga kliniska fördelarna ytterligare påskynda användandet av laparoskopi vid tjock- och ändtarmskirurgi.

Kostnadseffektivitet kan förändras över tid
Han vill också lyfta att det är viktigt att använda sig av den mängd olika register* som finns för att följa upp kliniska och hälsoekonomiska utfall i klinisk vardag eftersom kostnadseffektivitet kan förändras över tid, framförallt för kirurgiska tekniker som innebär en inlärningskurva för kirurgen och en implementering i hälso- och sjukvården.

Läs mer: Under avhandlingsarbetet blev han kontaktad av branschmagasinet Onkologi i Sverige och ombedd att skriva en artikel om sin forskning, länk till hela artikeln som pdf.

* T.ex. svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR), Dödsorsaksregistret, Patientregistret, Nationella kostnad-per-patient databasen hos SKL, m.fl.

Text Susanne Lj Westergren


Maria Olsson - Adolescent and young adult cancer survivors - body image and sexual health

Datum: 2018-05-18
Tid: 13:00 - 15:30
Plats: Östra aulan, Centralkliniken, SU/Östra Sjukhuset, Göteborg
Opponent: Adam Glaser, University of Leeds, Leeds, Storbritannien
Betygsnämnd: Peter Friberg, Jovanna Dahlgren och Lars Hjort
Huvudhandledare: Marianne Jarfelt
Bihandledare: Gunnar Steineck och Karin Enskär

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik.
Länk till avhandlingen

I Sverige diagnostiseras årligen 800 unga med cancer
Sverige diagnostiseras årligen ca 800 tonåringar och unga vuxna, 15–29 år, med cancer. Att genomgå cancerbehandling innebär stora påfrestningar för individen. Förutom de fysiska biverkningarna av cancer, beskrivs även känslan av att förlora kontrollen över sitt eget liv som enorm. Idag är den medicinska behandlingen god och flertalet tonåringar och unga vuxna överlever sin cancersjukdom, men vi vet lite om hur livet är efter behandlingen.

Maria Olsson arbetar som specialistsjuksköterska på Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, vid Cancerrehabilitering, Onkologen Jubileums Kliniken, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskning belyser problematik som unga canceröverlevare upplever när det gäller bland annat självkänsla och sexualitet. Via intervjuer och självskattade frågeformulär har hon undersökt uppfattningen hos unga vuxna i åldrarna 15–29, samt en matchande kontrollgrupp.

Unga canceröverlevare har sämre självkänsla och sexuell lust
- Canceröverlevarna beskriver bland annat behovet av en åldersanpassad vårdmiljö och ett personligt professionellt bemötande och stöd. De kroppsliga ärr de fått på grund av sin cancer, gör också att de känner sig mindre attraktiva. De rapporterar även att de känner sig missnöjda med sin sexuella funktion i en högre grad än kontrollerna, säger Maria Olsson.

Något hon blev lite förvånad över i starten av projektet var att vissa frågor, till exempel de om sexualitet och självmord, ansågs vara för känsliga för att ställas till en grupp unga vuxna i Sverige idag.

- Men när vi frågade deltagarna hur de upplevde att svara på dessa frågor om till exempel sex, självmord, depression, fick vi istället till svar att de inte upplevde det som något negativt, istället som något värdefullt, berättar hon, och tillägger, det här kan vara vägledande vid planering av framtida studier kring känsliga frågor inom denna grupp.

Jämfört med kontrollerna rapporterade alltså de unga canceröverlevarna lägre tillfredställelse med sin sexuella funktion, kvinnorna hade lägre frekvens av orgasm och männen mindre sexuell lust.

- Här behöver vi, i sjukvården, möta unga canceröverlevares behov genom att ta upp frågor kring sexualitet och erbjuda adekvata psykologiska stödinsatser.

Något som hon funderat vidare på, och skulle vilja fördjupa sig mer i, är varför de unga canceröverlevarna upplevde sig missnöjda med sin sexuella funktion trots att de egentligen inte hade mer objektiva fysiska dysfunktioner än vad kontrollerna hade.

- I en framtida studie vill jag studera om cytostatika kan ge neurotoxiska biverkningar som kan påverka orgasm.

Kroppsliga ärr påverkar känslan av att vara attraktiv
Resultaten från avhandling visar även att kroppsliga ärr, som uppstår i samband med cancerbehandlingen, påverkar deras självkänsla och gör att de känner en minskad attraktivitet.

- Om vi vill hjälpa unga canceröverlevare till ett bättre liv så kan bearbetning av de psykologiska reaktioner som uppkommer på grund av ärr efter cancerbehandling vara en väg framåt. Vidare skulle plastikkirurgisk kompetens kunna konsulteras för att optimera förutsättningarna för så fina ärr som möjligt i samband med de kirurgiska ingreppen. Vi kan även behöva undersöka om det finns möjligheter att minska ärrens storlek och utseende för dem som redan är opererade.

Bra underlag för åtgärder inom vården
Avhandlingen ökar kunskapen om hur vanliga problem kring dålig självkänsla, kroppsuppfattning och sexualitet är, hos unga cancersöverlevare jämfört med befolkningen i övrigt. Resultat ger ett bra underlag till åtgärder som behöver vidtas inom sjukvården.

Mer fakta
Maria har skrivit några populärvetenskapliga artiklar baserat på sin första publikation i bland annat Barn & Cancer ”Tonåringar behöver annat stöd än småbarn” 


Tobias Nilsson - Ex Vivo Lung Perfusion - experimental and clinical studies

Datum: 2018-05-25
Tid: 09:00 - 11:30
Plats:Academicum, Medicinaregatan 3, hörsal Arvid Carlsson
Opponent: Richard Ingemansson, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Are Martin Holm och Sophie Lindgren

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård. Länk till avhandlingen kommer finnas här samt kort sammanfattning om avhandlingen
 


Ioannis Karikis - Clinical and radiographic evaluation after ACL reconstruction with the emphasis on surgical technique and time of reconstruction

Datum: 2018-05-25
Tid: kl 09:00-11:30
Plats: Plats meddelas senare
Opponent: Björn Engström, Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Adad Baranto, Anders Palmquist och Suzanne Werner

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi. Länk till avhandlingen kommer finnas här samt kort sammanfattning om avhandlingen

 


Johanna Hansson Wennerblom - Surgical methods in treating pancreatic tumours

Datum: 2018-05-25
Tid: 13:00 - 15:30
Plats: Sahlgrens aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5
Opponent: Kristoffer Lassen, Oslo universitetssykehus, Oslo
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Bodil Andersson och Per Karlsson

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi. Länk till avhandlingen kommer finnas här samt kort sammanfattning om avhandlingen
 


Helena Hognert - Contraception and unplanned pregnancies

Datum: 2018-05-31
Tid: kl 09:00-11:30
Plats: Östra sjukhuset, Diagnosvägen 11 - Järneken, Kvinnokliniken
Opponent: Viveca Odlind af Klercker, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Helen Elden, Torbjörn Bäckström och Claes Magnusson

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi. Länk till avhandlingen kommer finnas här.

Kort sammanfattning om avhandlingen kommer


Marie Andersson - Hypospadias surgery - long-term outcome focusing on adolescence

Datum: 2018-05-31
Tid: 13:00 - 15:30
Opponent: Rien JM Nijman,University Medical Centre Groningen, Gröningen,Nederländerna
Betygsnämnd: Kate Himmelmann, Lars Grenabo och Lars Hagander

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik. Länk till avhandlingen kommer finnas här.

Kort sammanfattning om avhandlingen kommer


Illustration: Pontus Art Production

Information om kommande disputationer

Vill du få liknande information om kommande disputationer anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mail till katarina.olinder@gu.se

Årets avhandling 2016

 

 

 

 

 

 

 

Hela bildspelet kan ses på Akademiliv

Disputationer mm

Till kalendern

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2018-04-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?