Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


 UU - Selma Anderssons stipendier 

Stipendium utdelas till kvinna, i första hand till den som avlagt doktorsexamen vid något av rikets universitet och visat verklig vetenskaplig begåvning. Senast 20 september
Uppsala universitet


Sahlgrenska akademin - Resebidrag

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin har möjlighet att ansöka om medel för resa och uppehälle (ej kursavgifter) i syfte att genomföra kurser utanför fakulteten. Senast 21 september
Akademiliv


Jerringfonden 

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande. Senast 20 september
Jerringfonden


Medicintekniska samverkansprojekt 2017 

Med utlysningen vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras. Senast 21 september
Medtech4Health


Riksbankens Jubileumsfond - Kommunikationsprojekt 2017

RJ:s kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och öka sin samverkan med det omgivande samhället. I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor. Senast 21 september
Riksbankens Jubileumsfond


Birgit and Hellmuth Hertz' Foundation - Post-doc stipendier

Anslaget är öppet för sökande som avlagt doktorsexamen högst 10 år före ansökningsdatum vid svenskt universitet eller teknisk högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik. Senast 28 september
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund


STINT - Postdoctoral Transition Grants 

Syftet med programmet är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk. Senast 28 september
STINT


Greta Bergs Minnesstiftelse 

Fonden delar bl a ut medel till forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade. Senast 29 september
Utlysning


STINT - Korea-Sweden Research Cooperation 

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en koreansk part. Senast 29 september
STINT


ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Senast 29 september
ÅForsk


Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen prioriterar följande områden:  hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

 • Stipendier för bästa examensarbete
 • Forskningsanslag
 • Resebidrag till doktorander

Senast den 30 september

Svenska Cellulosa Aktiebolaget


Cancer- och Allergifonden 

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Senast 30 september
Cancer- och Allergifonden


O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse 

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år. Senast 30 september
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse


Cancer- och Allergifonden 

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök. Senast 30 september
Cancer- och Allergifonden


Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov. Senast 30 september
Stiftelsen Allmänna Barnhuset


Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering. Ansökningsperiod: 1-30 sept.
Stiftelseansökan.se


Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande - Forskningspris

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Senast 30 september
SCIF


Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet 

Vetenskaplig forskning inom psykiatri. Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin. Senast 1 oktober
Svenska Läkaresällskapet 


Kungliga Vetenskapsakademin - Nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris

Priset utdelas för framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur". Villkor: Svensk medborgare
Senast 1 oktober
UtlysningKungliga Vetenskapsakademin


Drottning Silvias Jubileumsfond 

Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Anslag kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Metoder att bedöma och behandla fysiskt och psykiskt traumatiserade/ funktionshindrade barn. Senast 1 oktober
UtlysningKungliga stiftelser


HRFs hörselforskningsfond

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades kan ansöka. Senast 1 oktober
HRFs hörselforskningsfond


Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Stiftelsens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen. Ansökan senast 1 oktober
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond


Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Senast 1 oktober
Folke Bernadotte Stiftelsen


Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Resestipendier

Ansökan senast 1 oktober

Wenner-Gren stiftelserna


The Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Exceptional scientists wanted. Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD/MD within the past 10 years may apply. Deadline for applications is October 1
Sartorius


Regionala FoU-medel för 2018

till patientnära forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.

Inom ramen för de regionala FoU-medlen ryms denna ansökningsperiod följande anslag:

 • Regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel
 • Forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel

Senast 2 oktober 2017

Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på adress: www.researchweb.org/is/vgregion


Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Senast 2 oktober
Stiftelsen Lars Hiertas Minne


Cancerfonden

 • Fellowships i pankreas – cancerforskning
 • Forskarskola
 • Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator Award
 • Junior Investigator Award

Senast 5 oktober

Cancerfonden


Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Senast 12 oktober
Stiftelsen Promobilia


Folksam  - Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso- främjande vetenskaplig forskning. Preliminär deadline är 13 oktober
Folksam


The Heineken Prizes 

The Heineken Prizes for scientists and scholars recognise and reward unique achievement in the fields of biochemistry and biophysics, medicine, environmental sciences, history and cognitive science. Deadline October 15
KNAW
 


Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Senast 15 oktober
Ottarfonden 


Stiftelsen Samariten 

Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Ansökningsperiod:15 sept - 16 okt 2017.
Stiftelsen Samariten


Njurfonden

3 miljoner kronor för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Dessutom utlyses 100 000 kronor för forskning om njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Senast 23 oktober
Njurfonden


Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostata- och bröstcancer

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. Senast 1 november
Utlysning


Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor - Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
 • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor - Stipendiet är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet.

Senast 6 november

Gelinfonden
 


Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Senast 1 december
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December
Ragnar Söderbergs Stiftelse


Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond 

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder. Senast 8 december
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond


Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018 

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Senast 31 december
Stiftelsen Solstickan


Maud & Birger Gustavssons Stiftelser 

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.  Senast 31 december
M & B Gustavssons Stiftelser


Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan. 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden


IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 20 september)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-09-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://clinsci.gu.se/forskarutb/stipendier/
Utskriftsdatum: 2017-09-21