Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stipendier att söka


Lilla barnets fond - Forskningsanslag 2018 

Projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Senast den 28 augusti

Utlysning


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Senast en 29 augusti
Forte


Spädbarnsfonden

Bidrag som skänks till forskningsfonden går till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Medel ur forskningsfonden går även till forskning för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och kan ha ett medicinskt perspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv. Senast 31 augusti
Spädbarnsfonden


Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kronor, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena. Senast den 31 augusti
Kungl. Vetenskapsakademien


Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

Med start 2017 delas Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park ut. Syftet är att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap genom ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn. Sökanden är entreprenörer som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd.
Nominera din kandidat senast den 1 september 2017.

Arvid Carlsson Award


The Nordic Cancer Union 

NCU provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. Deadline September 1
NCU


Forska Utan Djurförsök 

Forskningsanslag inför 2018 – nya projekt.  Sökande måste vara tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas. Senast 1 september
Forska Utan Djurförsök


Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Senast 1 september
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning


Radiumhemmets forskningsfonder 

Anslag forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen. Senast 1 september
Radiumhemmets forskningsfonder


Torsten Söderbergs Stiftelse 

Anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2017. Senast den 1 september
Torsten Söderbergs Stiftelse


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. Ansökan senast 1 september
SSMF


Capios Forskningsstiftelse 

Stiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Behöriga att söka anslag är personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Senast 4 september
UtlysningCapios Forskningsstiftelse


Stiftelsen för Strategisk Forskning 

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Senast 5 september
SSF


STINT - Joint Research Collaboration 

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Senast 6 september
STINT


Barncancerfonden

Projektanslag /Kliniska projektanslag/Ovanliga barncancersjukdomar / Planeringsanslag / Kliniska forskarmånader / Medfinansiering av EU-projekt / Implementeringsanslag Senast 11 september
Barncancerfonden


Stiftelsen Promobilia 

Anslag till forskningstjänster ( 1 Doktorandtjänst 1 Postdoktorstjänst) inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Senast 14 september
Stiftelsen Promobilia


Centrum för idrottsforskning 

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2018. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse: Projektbidrag / Lönemedel till doktorander / Lönemedel till nydisputerade / Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Senast 15 september
Centrum för idrottsforskning


Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Senast 15 september
Magnus Bergvalls Stiftelse


Sverige-Amerika Stiftelsen 

Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2018/2019. Senast 15 september
UtlysningSverige-Amerika Stiftelsen


The Olav Thon Foundation – Nordic research projects in medicine 2018

NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Senast 15 september
Announcement


Åke Wibergs Stiftelse

 • Stiftelsen stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje.
 • Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Senast 15 september
Åke Wibergs Stiftelse
 


Kostfonden 

Medel för forskning om kost och barns övervikt och fetma. Bidraget kan sökas av enskilda forskare som är projektledare. Senast 15 september
UtlysningKostfonden


Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Senast 15 september
Fakulteterna utlysningar


L'Oréal-Unesco - For Women in Science-priset 2018 

Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik. Senast 15 september
Sveriges unga akademi


The Swedish Research Council for Sport Science

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science for 2018. The total sum to be distributed is approximately SEK 20 million. Applications may be for:

 • Project funding
 • Funding for doctoral students
 • Funding for post-doctoral researchers
 • Funding for organizations, collaboration and networking


Deadline for applications is September 15.

Centrum för idrottsforskning


Canon Foundation - Research Fellowships

Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe. No later than September 15
Canon Foundation


Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond 

Minnesfonden stödjer forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden. Senast 15 september
Allmänna BB:s minnesfond


Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.  Senast 17 september
Svenska Försäkringsföreningen


Jerringfonden 

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande. Senast 20 september
Jerringfonden


Riksbankens Jubileumsfond - Kommunikationsprojekt 2017

RJ:s kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och öka sin samverkan med det omgivande samhället. I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor. Senast 21 september
Riksbankens Jubileumsfond


STINT - Postdoctoral Transition Grants 

Syftet med programmet är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk. Senast 28 september
STINT


STINT - Korea-Sweden Research Cooperation 

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en koreansk part. Senast 29 september
STINT


ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Senast 29 september
ÅForsk


O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse 

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år. Senast 30 september
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse


Cancer- och Allergifonden 

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök. Senast 30 september
Cancer- och Allergifonden


Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov. Senast 30 september
Stiftelsen Allmänna Barnhuset


Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering. Ansökningsperiod: 1-30 sept.
Stiftelseansökan.se


Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande - Forskningspris

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Senast 30 september
SCIF


HRFs hörselforskningsfond

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades kan ansöka. Senast 1 oktober
HRFs hörselforskningsfond


Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Stiftelsens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen. Ansökan senast 1 oktober
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond


Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Senast 1 oktober
Folke Bernadotte Stiftelsen


Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Resestipendier

Ansökan senast 1 oktober

Wenner-Gren stiftelserna


The Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Exceptional scientists wanted. Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD/MD within the past 10 years may apply. Deadline for applications is October 1
Sartorius


Regionala FoU-medel för 2018

till patientnära forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.

Inom ramen för de regionala FoU-medlen ryms denna ansökningsperiod följande anslag:

 • Regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel
 • Forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel

Senast 2 oktober 2017

Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på adress: www.researchweb.org/is/vgregion


Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Senast 2 oktober
Stiftelsen Lars Hiertas Minne


Cancerfonden

 • Fellowships i pankreas – cancerforskning
 • Forskarskola
 • Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator Award
 • Junior Investigator Award

Senast 5 oktober

Cancerfonden


Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Senast 12 oktober
Stiftelsen Promobilia


Folksam  - Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso- främjande vetenskaplig forskning. Preliminär deadline är 13 oktober
Folksam


Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering. Senast 15 oktober
Ottarfonden 


Stiftelsen Samariten 

Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Ansökningsperiod:15 sept - 16 okt 2017.
Stiftelsen Samariten


Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Senast 1 december
Doktor Felix Neuberghs stiftelse


Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December
Ragnar Söderbergs Stiftelse


Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018 

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Senast 31 december
Stiftelsen Solstickan


Kan sökas när som helst under året


Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT


FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Resebidrag - Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
Konferensbidrag - kan sökas för vetenskapliga konferenser och symposier inom rådets ansvarsområde som äger rum i Sverige.
Publiceringsbidrag - kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga tidskrifter. FAS stöder också utgivning av monografier av hög vetenskaplig kvalitet.
Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom FAS ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FAS


Vetenskapsrådet

Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet


Wenner-Gren Stiftelserna

Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna


Fler stipendier att söka

(uppdaterad 22 augusti)

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2017-08-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?