Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tidigare disputationer 2017

 


Olufemi Ayeni - Femoroacetabular Impingement: The Pursuit of Evidence

Datum: måndagen 13 november
Opponent: Professor Lars Engebretsen Institutt for klinisk medisin, ortopedisk avdeling, Oslo
Betygsnämnd: Eva Angenete, Tommy Hansson och Harald Roos
Huvudhandledare: Jon Karlsson
Bihandledare: Mohit Bhandari

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi. Länk till avhandlingen

Who will benefit or not benefit from an operation when affected by FAI?

Femoro-acetabular impingement (FAI) is a common cause of hip pain and dysfunction in the young and active population. Despite reports of good short-term outcomes following treatment for FAI, high level evidence is lacking regarding the possible preoperative predictors of treatment outcome or the effectiveness of current surgical treatment.

Dr Ayeni’s thesis is about FAI, a condition that affects young adults and the evidence pertaining to surgical management. FAI causes contact or even clamping and friction between the femur and the acetabulum, which can cause hip pain and a limitation of mobility.

An important piece of the puzzle
- I hope that we can provide one of the first pivotal trials evaluating the benefits of hip arthroscopic surgery for FAI. This will potentially help with defining indications and evaluating outcomes for FAI surgery/intervention. Arthroscopic or key hole surgery is gaining in popularity as it is less invasive as such evidence based application of this surgical technique is pivotal.

He thinks that it is surprising that we know so much about FAI, but concurrently know so little, a bit of a dichotomy. For example, we understand the biomechanics and pathophysiology of FAI (the mechanism of injury and disease progression) extremely well. But at the same time, we lack high level evidence on who will benefit or not benefit the most from surgical intervention or the longetivity of treatment outcomes.

This concerns both elite- and amateur players
Interestingly there is an increased diagnosis and recognition of this condition amongst youth athletes, particularly ice hockey* and soccer players**. It is still unknown what the causative factors are but there is likely a combination of genetic factors and activities that involve repetitive hip movements at early ages that lead to the development of FAI. The ultimate goal of intervention would be to prevent degenerative hip disease such as osteoarthritis.

Two articles of interest
*Trends in reporting of mechanisms and incidence of hip injuries in males playing minor ice hockey in Canada: a cross-sectional study.
**Femoroacetabular impingement in elite ice hockey players.

Clinical background
His clinical focus is in orthopaedic sports medicine. He has his clinical practice in Orthopaedic Sports Medicine, 70% and 30% research at McMaster University Canada, were he is an associate professor.

- The connection between working surgically, clinically, and seeing patients everyday really drives my work as a researcher, and lets me focus on important questions — the answers to which could potentially change practice, Femi Ayeni says in an interview for McMaster University, Department of Surgery's paper Research in Focus. At the University of Gothenburg and Sahlgrenska Academy my PHD supervisor is Dr. Jon Karlsson, Department of Orthopaedics.
Read the whole interesting article .


Giasemi Koutouzi - Three-dimensional guidance for Endovascular Aortic Repair

Datum: fredagen 13 oktober
Opponent: Docent Nuno Dias, klinisk kärlforskning, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Betygsnämnd:
Jenny Vikgren, Staffan Holmin och Rickard Nyman
Huvudhandledare: Mårten Falkenberg
Bihandledare: Mikael Hellström, Henrik Leonhardt

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi. Länk till avhandlingen

Bakgrund och syfte
Hennes forskning handlar om tredimensionell vägledning vid endovaskulär behandling av pulsåderbråck på stora kroppspulsådern - endovascular aortic repair (EVAR). Syftet med avhandlingen är att förbättra fusionstekniken för tredimensionell guidning vid EVAR samt att belysa teknikens potential och felkällor.

”Bildfusion förbättrar behandlingsmöjligheterna vid ”aortaaneurysm”
- För att inte pulsåderbråcket ska brista under operationen leder man blodet genom ett invändigt rör, ett ”stentgraft”, och avlastar därmed den vidgade aortaväggen. Men för att stentgraftet ska hamna på rätt ställe behöver man en exakt karta över patientens blodkärl. Denna skapas traditionellt under ingreppet genom att man sprutar kontrast i blodkärlen med jämna mellanrum samtidigt som man tar tvådimensionella röntgenbilder, förklarar Giasemi Koutouzi som kliniskt arbetar som radiolog på Buk- och Kärlsektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ny teknik som kallas för bildfusion gör det möjligt att använda även preoperativa, kontrastrika tredimensionella datortomografibilder (DT) som kartor under själva ingreppet genom att de sammanlänkas med bilder som är tagna under ingreppet.

Nya spännande tekniken kan öka säkerhet och kvalité
- Tredimensionell bildfusion är en ny och spännande teknik som öppnar helt nya möjligheter för kontinuerlig navigation under interventionella behandlingar, vilket har potential att öka säkerhet och kvalité vid många olika bildstyrda interventioner samt minska mängden kontrastmedel och den stråldos som patienterna utsätts för. Våra resultat kan bidra till fortsatt utveckling så att bildfusions-tekniken blir mer användarvänlig och mer exakt så att flera patienter kan ha nytta av den i framtiden.

Tredimensionella kartor kan bli mer exakta i framtiden
Man har funnit mönster i både anatomisk deformering och i "kartans" avvikelser vilket kan bidra till att man i framtiden kan kompensera för dessa och därmed förbättra tekniken.

- Ytterligare har vi i ett samarbete med MedTech West kommit fram till att en ny algoritm för automatisk sammanlänkning av tredimensionella bilder som baseras på bildernas särdrag, är mer exakt och robust jämfört med kommersiellt tillgänglig algoritm som baseras på bildernas intensitet. En mycket intressant upptäckt.


Projektet har hittills uppmärksammats i ett inslag i Dagens Industri rörande digitalisering inom sjukvård. Läs mer här

 

Per-Erik Johansson - Improvements in total hip arthroplasty - did they work? Evaluation of different articulations and fixation concepts.
 

Datum: fredagen 29 september
Opponent: Docent Gösta Ullmark Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Akademiska sjukhuset / Uppsala universitet
Betygsnämnd: Jenny Vikgren, Olle Lansinger och Richard Wallensten
Huvudhandledare:
Johan Kärrholm
Bihandledare: Jonas Thanner

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi Länk till avhandlingen

Bakgrund
Idag är en total höftprotes (THA) en av de säkraste och mest effektiva kirurgiska behandlingarna. Men nya material, kirurgiska tekniker och designkoncept som syftar till att förbättra dessa höftproteser har inte alltid varit så framgångsrika.

Resultat
Per-Erik Johansson avhandling tar, i korthet, upp aspekter på och metoder för att utvärdera hur olika typer av höftproteser fungerar efter att de opererats in på människa.

- Ett av avhandlingens delresultat har bidragit till att kraftigt minska användningen av s.k. ytersättningsproteser, även känt som ”idrottsproteser”. Ett annat delarbete presenterar en vidareutvecklad metod att mäta slitage i protesleder. Ytterligare ett belyser att en påtaglig försämring av funktionen hos en höftprotes* beroende på en till synes liten designförändring troligen kunde förutsagts med tillgänglig metodik, säger Per-Erik Johansson, som kliniskt jobbar som överläkare på ortopedkliniken SÄS Borås/Skene.

Vidare visar resultaten i avhandlingen på fördelar och i viss mån nackdelar med protesledytor gjorda av materialkombinationer med litet slitage.

Detta förvånade mig
Ett lite oväntat resultat är att man med bara små justeringar av tillgänglig metodik kan mäta slitage med bra noggrannhet även i protesleder som inte syns så bra på röntgenbilder.

- I Sverige och Norden är vi jämförelsevis restriktiva till att använda nya och oprövade protestyper. Mycket tack vare våra kvalitetsregister. Trots det, utifrån denna avhandlings och andra forskares resultat samt höftproteshistorien, är det förvånande att nya höftprotestyper, -material och –metoder fortfarande kan lanseras och användas i större skala innan man har resultat från utvärderingar i tidiga, mindre studier med tillgängliga och väldokumenterade metoder.

Viktig upptäckt
En viktig upptäckt är att slitageresistent plast, som används i stor skala i dagens höftproteser, är hållbar i minst 10 år och åtminstone i vissa protestyper verkar innebära en minskad risk för omoperation.

* Den aktuella protesdelen Per-Erik omnämner, är en lårbenskomponent av en höftprotes som från början hade extremt låg risk för proteslossning och omoperation. Dess design ändrades 1995 och den nya versionen hade klart större risk för proteslossning, större än vad som anses acceptabelt med dagens standard, menar han.

Vad är en ytersättningsproteser ”idrottsproteser”
Ytersättningsprotes är en övergripande princip för höftprotesdesign som innebär att man sätter en rund "hatt" eller hätta på höftens ledhuvud och låter denna leda mot en ledskål som sätts fast i bäckenet. På 2000-talets början började man i stor utsträckning använda en typ där både hätta och skål är gjorda av krom-kobolt-legering. Denna protestyp slits väldigt lite och lanserades som en protes för unga aktiva patienter, som man också ska kunna idrotta med, därav namnet "idrottsprotesen".

- I Sverige och Norden gjorde vår inbyggda skepsis mot nya proteser att användningen var liten. I USA och andra delar av världen ökade antalet inopererade proteser snabbt och när rapporter om ökad risk för omoperation började komma hade många patienter redan fått en sådan här protes. Omfattande användning av protestypen fortsatte flera år efter att de här rapporterna publicerades men har nu minskat kraftigt, berättar Per-Erik Johansson


Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke

Datum: 2017-09-22

Opponent: Docent Michael Söderman, Neuroradiologi, Institutionen för
Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Turgut Tatlisumak, Mia von Euler och Mårten Falkenberg
Huvudhandledare: Mikael Hellström
Bihandledare: Lars Rosengren och Gunnar Wikholm

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi Länk till avhandlingen

Endovaskulär behandling säker och effektiv vid akut ischemisk stroke

Alexandros Rentzos avhandling handlar om endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke. De patienter som varit i fokus är de som drabbats av stroke på grund av ocklusion (propp/blockering) i hjärnans stora centrala kärl. Vid endovaskulär behandling når man proppen via blodkärlen och kan mekaniskt dra ut den med hjälp av olika verktyg, även kallat mekanisk trombektomi.- Vi fann att vår behandlingsmetod är lika effektiv och säker som andra metoder, och den visar sig dessutom ha färre komplikationer, säger Alexandros Rentzos, verksam som radiolog med subspecialisering inom neuroradiologi och neurointervention vid Diagnostik och Interventionell Neuroradiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 
I tidigare retroprospektiva studier har man också funnit att patienter som får generell anestesi vid en endovaskulär behandling vid akut ischemisk stroke har sämre neurologiska utfall jämfört med de patienter som får vara vakna med sedering vid ingreppet. Men resultatet från hans avhandling visar något annat.

Viktig upptäckt
- Vi visar att signifikant sänkning av blodtrycket vid endovaskulär behandling under generell anestesi visserligen är associerad med dåligt neurologiskt utfall och bör undvikas. Men när ett strikt protokoll finns för att undvika intraoperativa blodtrycksfall då finns ingen skillnad i neurologiskt utfall mellan generell anestesi och vaken sedering enligt vår prospektiva randomiserade studie AnStroke. Detta är ett viktigt upptäckt.

Resultaten från hans forskning lyfter istället vikten av att ta mer hänsyn till den enskilda patientens olika förutsättningar vad det gäller anatomi, kliniskt status och var proppen sitter etc. Utifrån den kunskapen kan man sedan välja den mest passande anestesi-metoden vid endovaskulära behandling vid akut ischemisk stroke och på så sätt minska riskerna för komplikationerna.

Uppmärksammad i vetenskapliga media
Alexandros och hans co-investigator på ”AnStroke studien” Pia Löwhagen Henden, har intervjuats i ett blogginlägg som publicerades i juninumret av Stroke:
“General Anesthesia Versus Conscious Sedation for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke: The AnStroke Trial (Anesthesia During Stroke),” .

Samt uppmärksammats i SNACC, Society for Neuroscince in Anesthesiology and Critical Care, som ”Article of the Month” i augusti 2017:
http://www.snacc.org/education-research/article-of-the-month


Furqan Ali Shah - Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface

(OBS This dissertation will be held in English)

Datum: fredag 22 september, 2017
Opponent: Professor Serena M. Best Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, UK
Betygsnämnd: Ingemar Abrahamsson, Tomas Albrektsson och Regine Willumeit
Huvudhandledare: Anders Palmquist
Bihandledare: Peter Thomsen och Aleksandar Matic

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap Länk direkt till avhandlingen

The research and dissertation in brief
Furqan Ali Shah’s dissertation concerns bone healing around metal implants (e.g., titanium and cobalt chromium) for dental and orthopaedic applications, and understanding osseointegration in terms of bone quality. The focus is on the osteocyte lacuno-canalicular network in bone. In his work, he has studied commercially pure titanium (cp-Ti) implants whose surface was modified using a high-energy laser to develop a combined micro- and nanostructure, as well as macro-porous implants of titanium alloy (Ti6Al4V) and cobalt chromium alloy (CoCr) manufactured 3D printing.

What clinical benefit or patient benefit will the result have?
Osseointegration is generally studied in terms of the amount of bone formed around implants.

- It is possible that certain implant materials support the formation of structurally inadequate or mechanically incompetent bone. Implants made of metals endure most of the mechanical loads during function, and thus peri-implant bone experiences stress-shielding due to lack of mechanical stimulation. In normal bone, lack of mechanical stimulation leads to bone resorption and decrease in the numbers of osteocytes. Osteocytes are aligned parallel to the direction of bone lamellae, and therefore also exhibit a strong directional relationship with collagen fibres and bone mineral. Therefore, osteocytes can be used as structural markers for bone healing around currently available materials and novel implant designs, for example macro-porous geometries designed for optimal biomechanical behaviour and hence minimal stress-shielding, says Furqan Ali Shah

Figure: Laser-ablation of titanium results in the formation of globular features due to resolidifiation of metal with a highly ordered titanium dioxide on the surface. The image shows osteocytes in bone communicating with an osseointegrated implant surface via the lacuno- canalicular network. The structures have been revealed by sequential exposure of a resin embedded, explanted bone-implant specimen to mild acid and alkali solutions. Scanning electron microscopy (×10,000).

Any surprising or important discoveries?
- A surprising discovery was the identification of highly crystalline particles of magnesium whitlockite within lacunae associated with apoptotic osteocytes. Whitlockite is a calcium phosphate phase that has a structure similar to β-tricalcium phosphate which commonly does not exist in bone. Whitlockite formation requires lower pH conditions than hydroxyapatite, and therefore points towards an altered biochemical environment within apoptotic osteocytes.

- Another finding was the direct attachment of osteocytes to titanium implants after several years of clinical function, indicating that bone adjacent to implant surfaces is not fibrous tissue that has become mineralised, but in fact living bone. Surprisingly, we also observed direct attachment of osteocytes to cobalt chromium alloy, which is often considered inferior to titanium in terms of its capacity to support bone regeneration, says Furqan Ali Shah.
 


Payam Farzad  - On tissue reactions to dentin as a bone substitute material

Tid: 7 september, 2017

Opponent: Bodil Lund, Institutt for klinisk odontologi, Bergen, Norge
Betygsnämnd: Bengt Hasseus, Stefan Lundgren och Anna Westerlund

Huvudhandledare: Chister Dahlin
Bihandledare: Lars Andersson

Länk direkt till avhandlingen

Tandben bra ersättningsmaterial vid små käkdefekter

Payam Farzad forskar vid avdelningen för biomaterialvetenskap, och är kliniskt verksam som käkkirurg på Karolinska universitetssjukhuset (Solna) i Stockholm

Hans forskning handlar i stora drag om dentin (tandben) som ett potentiellt benersättningsmaterial för att bygga upp små defekter i käkar inför behandling med dentala implantat.

Vilken klinisk nytta och patientnytta kommer resultatet att få, inom snar framtid?
- Tandben är ett lätt tillgängligt material, billigt och kroppseget. Den kommer troligen att ersätta de på marknaden nuvarande syntetiska benersättningsmaterial, berättar Payam Farzad.

Att tandbenet kan läka in så pass bra utan att ge några främmande kroppsreaktioner är också en viktig upptäckt som han erfarit under sin forskning. Dentinet som används kan komma både från patientens eget tandben men även tandben från annan djurart.

- I våra försök har vi testat mänskligt tandben på djur och det har gått bra. Behandlingstiden kommer inte att vara kortare men kostnaden för patienten kan bli lägre.
 


Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-11-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?